Innholdsfortegnelse

INNLEDNING

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtaler mellom Prodok AS, org. nr. 971 221 771, og kunder om montering av LED-skjermer og montering generellt. Avtalen gjelder både for kjøp direkte fra Prodok og avtaler om leasing via DNB Bank ASA, og omfatter både levering og etterfølgende service og support av det leverte.

Standardvilkårene kan endres av selger uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen.

Dersom det skal gjøres individuelle endringer eller tilpasninger i avtalen mellom partene som avviker fra disse standardvilkårene, skal det skje ved utfylling av eget skjema for endringer av standardbetingelser som skal signeres av begge parter og vedlegges som bilag til kontraktsdokumentene.

I tillegg til disse salgs- og leveringsbetingelsene, vil det i avtaler om leasing inngås separat avtale med DNB Bank ASA.

Denne avtalen endrer og erstatter flere av kjøpslovens bestemmelser.

TILBUD

Tilbudene binder ikke partene. Avtale er først inngått når det foreligger ordrebekreftelse.

Prodoks tilbud gjelder i 14 dager. Dersom bestilling skjer etter dette, har Prodok rett til å endre priser, vilkår og leveringstid.

Alle priser oppgis eks. mva.

Prodoks tilbud er konfidensielt, og kan ikke oversendes andre aktører eller benyttes til andre formål uten etter uttrykkelig avtale med Prodok. Brudd på dette vilkåret gir Prodok rett til å fakturere medgått tid til utarbeidelsen av tilbudet og/ eller kreve erstatning for det tap selskapet lider som følge av kontraktsbruddet.

I tilbudet spesifiseres det hvilke tekniske komponenter som skal leveres, og hvilke priser som benyttes til monteringsarbeidet. Det vil også normalt bli levert reservedeler utover det som er spesifisert i tilbudet. Disse reservedelene vil ikke bli spesifisert på forhånd, og det kan ikke gjøres gjeldende mangelsinnsigelser om det ikke medfølger slike reservedeler. Der det leveres reservedeler, er det kundens ansvar å oppbevare disse. Dersom kunden ikke oppbevarer reservedelene, slik at det må

LOJALITETSPLIKT

Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av kontrakten, for å oppnå et mest mulig vellykket resultat for begge parter.

OFFENTLIGRETTSLIGE FORHOLD

Prodok har ansvaret for å søke om nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter, og dette arbeidet er normalt medtatt i pristilbudet. Dersom det ikke gis tillatelser til tiltaket, faktureres arbeidet etter medgått tid. Dersom det kommer krav om offentlige gebyrer utover det som fremgår av tilbudet, faktureres disse særskilt. Dersom det kommer nye offentligrettslige påbud eller krav fra avtalen ble inngått og til levering finner sted, har Prodok rett til å kreve tilleggsbetaling for merkostnadene med å overholde slike krav. Det samme gjelder dersom det offentlige endrer skatter, avgifter eller tilsvarende slik at dette påvirker Prodoks forutsetninger for tilbudet. Kjøperen kan ikke kreve erstatning for forsinkelser eller merkostnader som pådras som følge av endringer i offentligrettslige krav.

LEVERINGSTIDSPUNKT

Nødvendig hardware (materialer, skjermer mm.) bestilles samtidig med at avtale inngås, med mindre det uttrykkelig er avtalt levering til fast tid.

Dersom det er avtalt fast leveringstidspunkt, er det ikke erstatningsbetingende om leveringen ikke finner sted denne dagen. Partene er innforstått med at levering er avhengig av at det foreligger nødvendige offentlige tillatelser, og at frakttid mm. kan variere. Begge parter er derfor forpliktet til å samarbeide om gjennomføringen av montering og leveranse slik at montering skjer på bekreftet installasjonsdato eller så nær denne som mulig.

Dersom det er avtalt et garantert leveringstidspunkt, skal dette spesifiseres i avtalen mellom partene. Uten slikt spesifisert garantert leveringstidspunkt skal alle tidspunkter anses veiledende.

Kjøper plikter å motta levering. Dersom kjøper ikke er klar til å motta levering på angitt tidspunkt, blir eventuelle merkostnader dette medfører fakturert. Risikoen for utstyret går også over på kunden fra dette tidspunktet.

Kjøper bærer ansvaret for at montering kan skje innenfor arbeids- og sikkerhetsrettslige bestemmelser som gjelder for Prodoks ansatte og innleide arbeidere, inkludert underentreprenører og underleverandører.

Kjøperen er ansvarlig for at det er klart for montering når Prodok kommer til stedet. Dersom det ikke er klargjort for montering, faktureres merkostnadene i tillegg til kontraktssummen. Dersom levering blir avbrutt av kunden innen 48 timer før planlagt leveringstidspunkt, faktureres alle kostnader Prodok belastes, samt administrasjonsarbeidet for å administrere dette.

Når monteringen er fullført, plikter kunden å signere en leveringsbekreftelse.

DELLEVERANSER

Dersom det er avtalt delleveranser, kan ikke kjøperen påberope seg at forsinkelse eller mangler ved enkeltleveranser utgjør mislighold av resten av kontrakten. Delleveranser inngår i en helhetlig leveranse, og det er ikke anledning til å foreta heving av delleveranser.

Mangler eller forsinkelser ved en eller flere delleveranser innebærer ikke at kjøperne kan heve for fremtidige leveranser. Alle vilkår som fremgår av disse standardbetingelsene gjelder også for mangelsbeføyelser knyttet til delleveranser.

HEVING ELLER MISLIGHOLDSBEFØYELSER VED FORSINKET LEVERING

Hvis den veiledende eller garanterte leveringstiden overskrides med mer enn 6 måneder, har kunden rett til å heve avtalen med Prodok. Hevingen kan bare gjøres gjeldende om Prodok også kan heve eller avbestille med sine underleverandører.

ERSTATNING VED FORSINKEDE LEVERANSER

Overskridelse av veiledende leveringsfrister gir ikke rett på erstatning, prisavslag eller annen form for økonomisk kompensasjon.

Overskridelse av garantert leveringstid kompenseres med en konvensjonalbot på 0,5 % av kjøpesummen per dag, og maksimalt 7,5 % av kjøpesummen, dersom kunden dokumenterer å ha lidt økonomisk tap. Dersom det ikke dokumenteres økonomisk tap, kan konvensjonalboten ikke gjøres gjeldende. Kunden kan ikke gjøre gjeldende andre krav mot Prodok.

FORCE MAJEURE

Dersom det inntreffer hendelser som regnes som force majeure, forlenges leveringstiden. Ved beregningen av fristforlengelse skal det tas hensyn til nødvendig tid til å sikre leveranse av hardware igjen, samt at det i et slikt tilfelle kan oppstå generelle forsinkelser i leveringstiden. Fristforlengelsen skal derfor aldri være kortere enn perioden det forelå en force majeure hendelse.

Som force majeure regnes enhver hindring som faller innunder kjøpslovens § 23, og både generelle hindringer og hindringer som (kun) rammer selgeren omfattes. Dersom selgerens leverandør rammes, skal det anses som en force majeure hindring, uavhengig av om dette kunne overvinnes ved å inngå avtaler med andre leverandører.

Som force majeure regnes blant annet men ikke uttømmende brann, arbeidskonflikter, krig, blokade, havari, manglende arbeidskraft, mangel på råvarer, sammenbrudd i produksjonsanlegget, beslag uavhengig av årsak, valuta-, eksport og importrestriksjoner, og tiltak som iverksettes for å bekjempe pandemier eller større lokale smitteutbrudd.

MONTERINGSSTED

Kjøper bærer risikoen for at det er valgt et egnet sted å foreta montering. Prodok vil innhente og fakturere for nødvendig bistand til avklaring av hva som er nødvendig bærekapasitet, men kunden bærer selv risikoen for at disse forutsetningene er til stede. Prodok foretar ingen kvalitetssikring av monteringsstedet, og forutsetter at dette har normale kvaliteter ut fra de opplysningene som gis av kunden til Prodok eller Prodoks engasjerte rådgivere.

Kunden dekker alle kostnader som pådras dersom det viser seg at monteringsstedet ikke er egnet til montering av det bestilte utstyret.

RISIKOOVERGANG

Kunden overtar ansvaret og risikoen for det leverte produktet ved signering av leveringsbekreftelsen. Dette gjelder selv om Prodok i ettertid må foreta ytterligere monteringsarbeider eller tilkoblinger som følge av feil eller mangler ved dette arbeidet.

Fra leveringen finner sted opphører Prodoks eventuelle forsikringer og ansvar for tilfeldige skader som måtte inntre.

UNDERSØKELSESPLIKT, REKLAMASJON OG MANGLER

Kunden plikter å undersøke det leverte straks, og senest samtidig med signering av leveringsbekreftelsen. Synlige forhold som kunne vært ført inn i leveringsbekreftelsen kan ikke senere gjøres gjeldende.

Oppdager kunden senere forhold som anføres å være en mangel, skal det reklameres uten unødvendig opphold etter at forholdet ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon må uansett skje innen 2 uker etter at forholdet burde vært oppdaget. Reklamasjonen skal være skriftlig, og beskrive mangelens art og omfang. Anmodninger om service eller retting av mangler er ikke tilstrekkelig til å oppfylle kravene til reklamasjon med mindre den oppfyller dette punktets krav.

Kunden kan ikke påberope som mangler forhold som skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje, mangelfullt vedlikehold, uriktig bruk, uriktig utførte egne monteringer/ arbeider med det leverte, eller at utstyret er benyttet i andre miljøer eller under andre arbeidsforhold enn forutsatt på avtaletidspunktet.

Kunden kan heller ikke gjøre gjeldende som mangel forhold som skyldes spenningsvariasjoner eller andre feil/ forhold ved sitt elektriske anlegg. Det samme gjelder manglende funksjonalitet som følge av for dårlig internettilgang.

Offentligrettslige krav og påbud som endrer eller reduseres bruksmulighetene kan ikke påberopes som mangler.

AVHJELP AV MANGLER

Selgeren har rett til å avhjelpe kontraktsrettslige mangler innen rimelig tid etter at det er reklamert.

Nødvendige utskiftning av deler og eventuelle reparasjoner/ reparasjonsarbeider blir utført av selgeren for hans regning og risiko. Kostnader til reise, diett, oppholdsutgifter og eventuelle nødvendige overtidskostnader betales av kjøperen.

Omkostningene ved feilsøking dekkes av kjøperen, med mindre det foreligger særskilt serviceavtale som omfatter arbeidet.

HEVINGSRETT VED MANGELFULL LEVERANSE

unden kan ikke heve dersom det er gjennomført eller tilbudt avhjelp (retting og/ eller omlevering) innen rimelig tid etter at det ble gitt rettidig reklamasjon. Ved vurderingen av hva som er rimelig tid, må det ses hen til at Prodok må ha anledning til å få tilbakemelding fra egne produsenter/ leverandører om forholdet skal anses som mangel, og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes.

Dersom det ikke gjennomføres avhjelp innen rimelig tid, kan kunden heve kjøpet dersom det foreligger en vesentlig mangel. Hevingsretten kan bare gjøres gjeldende dersom Prodok også kan heve avtalen med sine leverandører. Hevingskravet må bli fremsatt umiddelbart etter at det er klart at avhjelp ikke kan gjennomføres innen rimelig tid.

Kunden kan ved heving kreve kjøpesummen tilbakebetalt uten tillegg av forsinkelsesrenter, mot å stille gjenstanden til Prodoks disposisjon i kundens lokaler. Dersom gjenstanden har vært i bruk, skal det betales vanlig leie for dette.

Kostnader til demontering dekkes av kunden.

MONTERINGSKOSTNADER

Prodok fakturerer for reisetid, materiell og utstyr som faktisk har medgått. Dette omfatter blant annet kilometergodtgjørelse, bompenger, parkeringskostnader, diett og andre reisekostnader, kran- og liftkostnader, elektrisk utstyr, festemateriell, avfallskostnader mm.

VALUTASVINGNINGER

Dersom det oppstår valutasvingninger på 2 % eller mer fra avtaletidspunktet og til Prodok må betale eventuelle leverandører, har Prodok rett til å fakturere merkostnadene til kunden.

BETALINGSBETINGELSER

Hardware faktureres ved signert avtale/ bestilling. Monteringsarbeidet faktureres ved avsluttet arbeid.

Alle fakturaer har en alminnelig forfallstid på 10 dager. Det blir ikke foretatt montering om ikke fakturaen for hardware er betalt. Dersom betalingen for hardware er forsinket, kan Prodok kreve forskuddsbetaling for resten av leveransen. Manglende forskuddsbetaling gir Prodok rett til å utsette levering og montering til betalingen er registrert innbetalt.

Dersom betalingsforsinkelsen varer i mer enn 2 måneder, har Prodok rett til å heve avtalen og foreta dekningssalg av eventuell hardware. Kunden er erstatningsansvarlig for mellomlegget mellom det Prodok får solgt utstyret for og avtalt kjøpesum, kostnadene til dekningssalget, samt for kostnadene med å utarbeide tilbud og klargjøring for levering og montering, herunder eventuelle kostnader til sakkyndig bistand mm.

Dersom Prodoks kunde går konkurs, blir tatt under restruktureringsbehandling, eller blir beviselig insolvent, har Prodok rett til å heve avtalen og- eller kreve forskuddsbetaling for videre arbeider.

Prodok har salgspant i alle varer til de er fullt betalt.

GARANTI

Prodok gir en 2 måneders garanti på det leverte produktet etter at det er overtatt av kunden. I denne perioden faktureres kun for faktiske utlegg til reise og transport, samt for nødvendig utstyr til å utføre arbeidet, slik det er beskrevet andre steder i standardvilkårene.

Produsenten/ utstyrsleverandørene stiller garanti for produktene som leveres i og etter at tomånedersfristen nevnt ovenfor har utløpt, og Prodoks kunder kan gjøre gjeldende samme garanti overfor Prodok. Garantien gjøres gjeldende overfor Prodok, som viderefører denne mot produsenten/ utstyrsleverandøren. Prodok er ikke forpliktet på noe vis utover det ansvaret produsenten/ utstyrsleverandøren påtar seg.

Alle tekniske opplysninger som er gitt i illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindende. Dersom slike tekniske krav og spesifikasjoner skal anses avtalt, må det føres inn i avtalen mellom partene. Dersom slike tekniske krav og spesifikasjoner uttrykkelig er avtalt, skal disse forstås å gjelde innenfor et normalt spenn som alltid må påregnes.

Informasjon gitt av Prodoks ansatte skal på samme måte anses å være veiledende, og kan ikke legges til grunn ved vurderingen av om et produkt er mangelfullt.

Ved utskiftning av enkeltdeler, kan skjermen få felt med forskjellig lysintensitet, fargetemperatur ol. Dette utgjør ikke mangler, og kan ikke danne grunnlag for krav under garantien eller mangelskrav for øvrig.

Garantien dekker ikke feil og skader som oppstår som følge av brukerfeil, lynnedslag, brann, oversvømmelse, eksterne forhold eller at produktet ikke er tildekket elle beskyttet på tilfredsstillende måte.

Garantien omfatter defekte deler og utstyr, men omfatter ikke kostnadene med bytting og montering av garantidelene. Disse kostnadene blir fakturert av Prodok til kunden. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, medgått tid for tekniker, kran- og liftkostnader, og alle reisekostnader.

Prodok fakturerer medgått tid til feilsøking og undersøkelsesarbeid som er nødvendig for å avklare om det foreligger en garantisak i alle saker der det ikke er avklart på forhånd. Dersom det viser seg at det foreligger en garantisak, faktureres dette arbeidet i samme utstrekning som bytte av garantideler.

ERSTATNING/ ANSVARSBEGRENSNING

Utover plikten til å avhjelpe mangler og punktet om konvensjonalbot nevnt i denne avtalen, er ikke Prodok forpliktet til å betale erstatning, prisavslag eller annen form for kompensasjon for direkte eller indirekte skade eller tap som følge av mangelfull vare eller forsinkelse. Dette omfatter også skade/ tap som følge av mangelfull vare eller forsinkelse, herunder skade/ tap som følge av driftsavbrudd, avsavnstap, tapt fortjeneste, skade varen har voldt på person eller ting, skade/ tap som følge av kundens bruk, ytterligere betalinger til leasing- eller utleieselskap, eller et hvilket som helst konsekvenstap Prodoks kunde måtte få. Denne ansvarsbegrensningen gjelder selv om tapet anses som påregnelig og/ eller nærliggende følge av forholdet.

Prodok kan ikke holdes ansvarlig for vanhjemmel, for eksempel i form av patentrettigheter/ tvister som forhindrer eller begrenser kundens utnyttelse av salgsgjenstanden.

Ansvarsfraskrivelsene gjelder ikke om Prodok har opptrådt grovt uaktsomt. Prodok påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle underleverandørers eller produsenters uaktsomhet.

Ethvert ansvar etter denne bestemmelsen er uansett begrenset til 7,5 % av kjøpesummen opp til 100 000,- kroner, og 5 % av kjøpesummen over dette. De

TVISTER

Alle tvister i anledning denne avtalen avgjøres etter norsk lov, og med Fredrikstad tingrett som rett verneting.