Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtaler mellom Prodok AS, org. nr. 971 221 771, og kunder om montering av LED-skjermer og montering generellt. Avtalen gjelder både for kjøp direkte fra Prodok og avtaler om leasing via DNB Bank ASA, og omfatter både levering og etterfølgende service og support av det leverte. Standardvilkårene kan endres av selger uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen. Dersom det skal gjøres individuelle endringer eller tilpasninger i avtalen mellom partene som avviker fra disse standardvilkårene, skal det skje ved utfylling av eget skjema for endringer av standardbetingelser som skal signeres av begge parter og vedlegges som bilag til kontraktsdokumentene. I tillegg til disse salgs- og leveringsbetingelsene, vil det i avtaler om leasing inngås separat avtale med DNB Bank ASA. Denne avtalen endrer og erstatter flere av kjøpslovens bestemmelser.

Standardvilkårene kan endres av selger uten varsel med virkning for salg som inngås etter endringen.

Tilbudene binder ikke partene. Avtale er først inngått når det foreligger ordrebekreftelse.

Prodoks tilbud gjelder i 14 dager. Dersom bestilling skjer etter dette, har Prodok rett til å endre priser, vilkår og leveringstid.

Alle priser oppgis eks. mva.

Prodoks tilbud er konfidensielt, og kan ikke oversendes andre aktører eller benyttes til andre formål uten etter uttrykkelig avtale med Prodok. Brudd på dette vilkåret gir Prodok rett til å fakturere medgått tid til utarbeidelsen av tilbudet og/ eller kreve erstatning for det tap selskapet lider som følge av kontraktsbruddet.

I tilbudet spesifiseres det hvilke tekniske komponenter som skal leveres, og hvilke priser som benyttes til monteringsarbeidet. Det vil også normalt bli levert reservedeler utover det som er spesifisert i tilbudet. Disse reservedelene vil ikke bli spesifisert på forhånd, og det kan ikke gjøres gjeldende mangelsinnsigelser om det ikke medfølger slike reservedeler. Der det leveres reservedeler, er det kundens ansvar å oppbevare disse. 

Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av kontrakten, for å oppnå et mest mulig vellykket resultat for begge parter.

Prodok har ansvaret for å søke om nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter, og dette arbeidet er normalt medtatt i pristilbudet. Dersom det ikke gis tillatelser til tiltaket, faktureres arbeidet etter medgått tid. Dersom det kommer krav om offentlige gebyrer utover det som fremgår av tilbudet, faktureres disse særskilt. Dersom det kommer nye offentligrettslige påbud eller krav fra avtalen ble inngått og til levering finner sted, har Prodok rett til å kreve tilleggsbetaling for merkostnadene med å overholde slike krav. Det samme gjelder dersom det offentlige endrer skatter, avgifter eller tilsvarende slik at dette påvirker Prodoks forutsetninger for tilbudet. Kjøperen kan ikke kreve erstatning for forsinkelser eller merkostnader som pådras som følge av endringer i offentligrettslige krav.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.